Buddhism බුදු දහම

Buddhism in Sri Lanka (Pali/Sinhala Pitaka)


      

  මුල් පිටුව  

  "නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස"

 ( ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම:- සක්කපඤ්හ සුත්‍රය- දීඝ නිකාය 2-පිටුව 434,435)

"සුඛී හොතු"

  "සුවපත් වේවා"

සූත්‍ර පිටකය පිරිහී ගියත් එසේ ම අභිධර්මපිටකය පිරිහී ගියත් විනයපිටකය නො නැසී පවත්නා තාක් ශාසනය පවත්නේය

( ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම: 3 වන ඡේදය, 245 පිටුව,මහාවග්ගපාළි 1, විනය පිටකය, බු.ජ.ත්‍රි.ග්‍ර.මා. )

ගෞතම බුදුන් සහ පෙර විසූ අර්හත් සම්මා සම්බුදුන් විසින් පහත සඳහන් ගාථාව භාෂිතයැ.

ආරොග්‍ය පරමා ලාභා නිබ්බානං පරමං සුඛං, අට්ඨංගිකො ච මග්ගානං ඛෙමං අමතගාමිනන්ති.

" ලාභයෝ ආරොග්‍ය පරම කොට ඇත්තාහ, සුවය නිවන පරම කොට ඇත්තේය, නිවනට යන මාර්ගයන් අතුරෙනුදු අෂ්ටාංගික මාර්ගය ක්ෂේමවේ" යැයි

(ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම :- මාගන්දිය සුත්‍රය, පිටුව 298, 299, මජ්ජිම නිකාය 2. )

මනො පුබ්බංගමා ධම්මා මනො සෙට්ඨා මනොමයා

මනසා චෙ පදුට්ඨෙන භාසති වා කරොති වා

තතො නං දුක්ඛමන්වෙති චක්කං'ව වහතො පදං.

ධර්මයෝ සිත පෙරටු කොට ඇතියහ. සිත ශ්‍රෙෂ්ඨ කොට ඇතියහ. සිතින්ම උපදනාහ. ඉදින් කිලිටි සිතින් කියන්නේ නම් හෝ කරන්නේ නම් හෝ ඒ හේතුවෙන් දුක ඔහු ලුහු බඳියි. ගොනු අනුව යන ගැල්සක මෙනි.

මනො පුබ්බංගමා ධම්මා මනො සෙට්ඨා මනොමයා

මනසා චෙ පසන්නෙන භාසති වා කරොති වා

තතො නං සුඛමන්වෙති ඡායා'ව අනපායිනී.

ධර්මයෝ සිත පෙරටු කොට ඇතියහ. සිත ශ්‍රෙෂ්ඨ කොට ඇතියහ. ඉදින් පහන් සිතින් කියන්නේ නම් හෝ කරන්නේ නම් හෝ ඒ හේතුවෙන් සැපය ඔහු කැටුව යෙයි. නොහැර කැටුව යන සෙවනැල්ල මෙනි.

 (ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම - පිටුව 27, ධම්මපදපාළි, ඛුද්දක නිකාය, සුත්‍ර පිටකය (බු.ජ.ත්‍රි.ග්‍ර.මාලා))

"යමෙක් තමාහට සුව සොයන්නේ, සුව  කැමති සතුන් දඬුවමින් පෙළාද,හේ පරලොවැ සුවක් නොලබයි.

"යමෙක් තමාහට සුව සොයන්නේ, සුව  කැමති සතුන් දඬුවමින් පෙළාද,හේ පරලොවැ සුවක් නොලබයි. 

යමෙක් තමාගේ සුව සොයන්නේ, සුව  කැමති සතුන් දඬුවමින් නොපෙළාද,හෙතෙමේ  පරලොවැ සුව ලබයි" 

( ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම :-දණ්ඩ සූත්‍රය, ඛුද්දක නිකාය 1, පි. 150)


  "ධර්මය හා විනය විවෘත වුයේ බබළයි, වැසුණේ නොම බබළයි"

(ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම:- අඞගුත්තර නිකාය 1 -තික නිපාත - භරණ්ඩු වග්ග 9වන සුත්‍රය )

වත් නොපුරන්නේ සිල් පිරීම නොකරයි.

අපිරිසිදු සිල් ඇති නුනුවණින් යුත් තැනැත්තේ සිතෙහි එකඟ බව නොවිඳියි.

එකඟ නොවු විසුරුණු සිත් ඇත්තේ මොනවට දහම් නොදකියි.

සදහම් නොදක්නේ දුකින් නොමිදෙයි.

යම් හෙයකින් වත් පුරන්නේ සීලයත් පුරාද,පිරිසිදු සිල් ඇති මනා නුවණැත්තේ සිත් එකඟ බවද විඳියි.

නොවිසිරුණු සිත් ඇත්තේ එකඟ බව ඇත්තේ මොනවට ධර්මය දකී.

සදහම් දක්නා හෙතෙම දුකින් මිදෙයි.

එහෙයින් විචක්ෂණවූ ජිනපුත්‍ර තෙම වත් පුරන්නේය.(මේ) ශ්‍රෙෂ්ඨ බුදුන්ගේ අවවාදයයි. ඒ හෙතුවෙන් නිවනට පැමිණෙන්නේය.

(ඉහත කී පාඨය උපුටා ගැනීම:- පිටුව 423,වත්තක්ඛන්ධකය,චුල්ලවග්ග පාලි 2,විනය පිටකය)

 මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් සියලු දෑ, ශ්‍රී ලංකා රජයන් (1954-1989) විසින්,රජයේ වියදමින්,මුල් වරට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවේ විනය සහ සුත්‍ර පිටක දෙකට අයත් වේ. සිංහළට පරිවර්තනය කරන ලද   අනෙකුත් වර්තමාන   සුත්‍ර දේශනාවන් මෙහි නොදක්වන්නේ බුදුන් වහන්සේ ඊට එකඟ නොවූ බැවිනි. ( විනය පිටක,චුල්ල වග්ග 2, පිටු 101- ඡේද 140 බලන්න )
 
 
                  ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය

මෙම වෙබ් අඩවිය සිහල බස දත් පිරිස වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට මට ජීවය හා ශක්තිය ලබා දුන් මා දෙමාපියන්ටත්, දැනුම ලබා දුන් පුජ්‍යයන් වහන්සේලාට හා ගුරු භවතුන්ටත්, නිරතුරු සහායවූ මා බිරිඳටත්, නන් අයුරින් අනුග්‍රහය දැක් වූ මා නැඟණිය, දූ පුතුන් ඇතුළු හිත මිත්‍රාදීන්ටත් ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමමි.
 
 
   
සුසන්ත සී.පී.ඩබ්ලිව්. ගුණතිළක

39, දේවානන්ද පාර,    

නාවින්න, මහරගම. (10280)   

ශ්‍රී ලංකා   

දුර කථන -+94 11 2801423      

 ඊ මේල් - http://goonetilleke.susanta@gmail.com/, 

       http://susanthalk1@yahoo.com/