Buddhism බුදු දහම

Buddhism in Sri Lanka (Pali/Sinhala Pitaka)

*********************** සතර අපායෙන් මිදීම   ( 081-082 ) *******************

                    

                     

 

                       ආපසු පටුන 1 . 3

                      

******************* නන්දමාතු සූත්‍රය  ( 083-084) **********************************

******************  පාප මිත්‍රයෝ  සහ සුහද මිත්‍රයෝ - (077-080)  ********************

                 

                   

                    

                   

                      ආපසු " විනය පිටකය"

                      ආපසු පටුන 1 . 3

                   

**************************** සතර මහා අපදේශ  ( 075- 076 )****************************

             


               

                                

                   ආපසු අංක 1.3 පටුන

 

******************* 3 වන ඡේදය, 244- 245 පිටුව,මහාවග්ගපාළි 1, විනය පිටකය ***************

                 

                  

                     ආපසු මුල් පිටුව